Program CyberSAFE in Schools telah dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri pada September 2010. Program ini adalah kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Sains, teknologi & Inovasi melalui agensinya CyberSecurity Malaysia (CSM). Seterusnya sebagai salah satu usaha memupuk kesedaran dan membudayakan keselamatan siber dalam kalangan pelajar, bermula  2013, CyberSecurity Malaysia dengan kerjasama BahagianTeknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran …